Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje (+audio)
Paskelbta: 2012-01-28 17:26:28

2012 metais sukanka 85 – eri metai, kai arkivyskupas Jurgis Matulaitis iškeliavo į Amžinojo Tėvo namus, bei 25 – eri metai, kaip palaimintasis popiežius Jonas Paulius II arkivyskupą Jurgį paskelbė palaimintuoju. Remiantis šiomis datomis Lietuvos vyskupai 2012 metus paskelbė palaimintojo Jurgio Matulaičio metais, siekdami, kad ypač Lietuvos, bet ir kitų kraštų katalikai susipažintų su palaimintojo gyvenimu, mokymu bei asmenine ištikimybe Bažnyčiai.

Todėl sausio 27 dieną Marijampolėje, tėvų marijonų ir Vargdienių seserų rūpesčiu, buvo iškilmingai bei išradingai paminėtos palaimintojo Jurgio Matulaičio 85 – osios mirties, arba gimimo dangui, metinės.

Minėjimas prasidėjo Marijampolės dramos teatre, kur po Vilkaviškio vyskupo emerito Juozo Žemaičio MIC įvado ir maldos pagrindinį pranešimą skaitė marijonų vienuolijos vicegenerolas Joc Rocsch, atvykęs iš Amerikos. Garbus svečias priminė Lietuvos krikšto detales. Krikšto, kurio 600 metų jubiliejų švenčiant Jurgis Matulaitis ir buvo paskelbtas palaimintuoju. Kalbėdamas apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį kalbėtojas akcentavo palaimintojo paprastumą, kuklumą, erudiciją, dvasingumą ir pamaldumą. Primindamas kai kurias konkrečias palaimintojo gyvenimo detales kun. J. Rocsch visų tarsi klausė, ką mums reiškia mūsų krikštas ir kaip mes pasielgtume įtemptose situacijose, kuriose Jurgis Matulaitis išliko ramus ir išlaikė savitvardą? (kviečiame pasiklausyti garso įrašo:)

Po konferencijos visi rinkosi į Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo baziliką, kuri nors ir didelė bet šią dieną buvo sausakimša, kurioje prieš šv. Mišias Vargdienių seserys padėjo susitelkti vadovaudamos maldos pusvalandžiui prie palaimintojo relikvijų.

Šv. Mišioms vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Drauge koncelebravo vietos vyskupas Rimantas Norvila, vyskupai iš visų Lietuvos vyskupijų bei gausus kunigų būrys, kuriame meldėsi kunigai marijonai iš Lietuvos, Amerikos, Lenkijos ir Italijos. Liturgiją drauge šventė ir Telšių kunigų seminarijos auklėtiniai su savo vadovais.

Homiliją sakė jau minėtas marijonų vienuolijos vicegenerolas kun. Joc Rocsch. Kunigas sakė, kad Jurgiui Matulaičiui mirus kai kurie iš šiandien dalyvaujančių šv. Mišiose jau buvo gimę ir gali save vadinti palaimintojo karta. Homiletas pabrėžė, kad arkivyskupas Jurgis Matulaitis, politiškai sunkiu metu sugebėjo padaryti protu sunkiai suvokiamus darbus, kurių prasmę ir būtinumą jaučiame šiandien, kaip antai senų vienuolijų atnaujinimai ir naujų steigimas, sutarties tarp Lietuvos ir Šventojo Sosto parengimas, rūpinimasis kunigų bei vienuolių dvasingumu ir pašaukimo brandumu. Kunigas linkėjo, kad palaimintojo pavyzdys būtų gyvu liudijimu mums, kurie siekiame blogį nugalėti gerumu.

Po šv. Mišių pasimeldę prie palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre kunigai ir vyskupai pietavo, dalindamiesi įspūdžiais ir padrąsinančiais žodžiais.

Vėlyvą penktadienio vakarą į Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, kurioje mokėsi ir pats palaimintasis Jurgis Matulaitis, rinkosi šeimos ir pavieniai asmenys, dalyvauti specialioje programoje. Į vakaro šv. Mišias ir programą atvyko Vilniaus šv. Juozapo Darbininko kunigų seminarijos parengiamojo kurso auklėtiniai.

Po bendros agapės suaugusieji klausėsi apaštalinio nuncijaus Lietuvoje Luigi Bonazzi pranešimo, kurį drąsiai galima vadinti ir liudijimu. Arkivyskupas kalbėjo apie tai, kaip šeima turėtų blogį nugalėti gerumu, kviesdamas nekovoti su blogiu, bet tiesiog daryti gera, nešti šviesą ten, kur yra tamsu, tuomet gėrio ir šviesos bus natūraliai daugiau ir blogis bus nugalėtas. Nuncijus akcentavo keturis pagrindinius dalykus, kuriuos įvardijo, kaip keturis dialogus: asmeninis ir bendruomeninis dialogas su Dievu šeimoje; sužadėtinių tarpusavio dialogas; sužadėtinių dialogas su savo vaikais bei sužadėtinių dialogas su visais kitais, kitomis šeimomis, o ypač su mokykla ir parapija. Pabaigoje arkivyskupas atsakė į keletą klausimų (kviečiame pasiklausyti garso įrašo):

Kai tėveliai klausėsi nuncijaus, jaunimas bendravo su Lietuvos kariuomenės vyskupu Gintaru Grušu. Visi drauge gvildeno drąsos bei kitas dorybes jauno žmogaus gyvenime.

Patys mažiausieji aktoriaus Arūno Žemaitaičio vedini statė spektaklį apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį.
 

Kun. Rytis Baltrušaitis
 

aukštyn