Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju 25-čio minėjimas. Pirmoji diena
Paskelbta: 2012-07-10 23:57:24

Marijampolės šventojo arkangelo Mykolo bazilikoje liepos 8 d. prasidėjo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidų oktava, skirta 25-osioms paskelbimo palaimintuoju metinėms. Pagrindinė atlaidų mintis – Blogį nugalėk gerumu! (Pal. J.Matulaitis) Tradiciškai minėjimo oktavos iškilmes pradėjo jaunieji piligrimai išvakarėse keliaudami pėstute į Palaimintojo tėviškę ir iš jos po naktinės Šv. Sakramento adoracijos Lūginės koplyčioje sugrįžę į baziliką. Jaunimas eidamas meldėsi rožinį, giesmėmis šlovino Viešpatį.

Šv. Mišioms, kurių metu buvo meldžiamasi už parapijų jaunimo maldos grupes, chorų narius ir visus jaunus žmones, vadovavo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupas emeritas J. Žemaitis, MIC, monsinjoras A.Svarinskas ir kiti kunigai. Giedojo jaunimo choras iš Kybartų.

Homiliją vyskupas R.Norvila pradėjo pasveikindamas marijampoliečius, kitus tikinčiuosius, atvykusius iš Kauno ir kitų Lietuvos vietų. Palaimintojo gyvenimas, Jo pasiaukojimas Dievui ir Bažnyčiai, ypač Jo meilė Bažnyčiai, pabrėžė vyskupas, tebūna mums pavyzdžiu ir įkvėpimo šaltiniu mūsų kasdienybėje.

Po šv. Mišių visi susibūrė prie Palaimintojo altoriaus, kur buvo liudijama apie gautas malones ir sudedamos votos, jų buvo penkios. Parapijos klebonas A.Šidlauskas MIC perskaitė keletą liudijimų apie malones, gautas užtariant Palaimintajam, ypač svarbus vienas liudijimas, kuriame rašoma apie pagijimą nuo vėžio ir, klebono nuomone, yra galimybė pradėti tyrimą dėl stebuklo. Kalbėjo ir liudijo tikinčioji iš Druskininkų apie stebuklingą pagijimą nuo kaulų tuberkuliozės, apie malonę, kurią patyrė vargdienių seserims meldžiantis už ją ir prašant palaimintojo užtarimo.

Iškilmingos pamaldos baigėsi maldomis į palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį, MIC.

 

Vida Mickuvienė, pal.J.Matulaičio draugijos Marijampolės skyriaus vadovė
.

aukštyn