Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju 25-čio minėjimas. Šeštoji diena
Paskelbta: 2012-07-14 21:17:45

Liepos 13 diena. Dar gerokai prieš šv.Mišias, maldininkėms ruošiantis melstis Rožinį, į baziliką pradėjo rinktis vežimėliuose sėdintys žmonės, dėmesingai prižiūrimi savo globėjų. Tai ir nusakė šeštosios atlaidų dienos intencijas – kartu su Vilkaviškio dekanato piligrimais ir kunigais melsimės už ligonius ir neįgaliuosius, slaugytojus ir medikus bei visus, besirūpinančius ligoniais.

Todėl homilijoje tėvas Kazimieras Brilius, MIC kalbėjo apie Bažnyčios rūpinimąsi ligoniais, apie konkrečius Popiežiaus žingsnius galvojant apie žmogaus skausmą ir kančią. Taip buvo įsteigta popiežiška medicininės sielovados tarnyba, kuri rūpinasi tiek kūno, tiek sielos reikalais, nes šie du dalykai neatskiriami vienas nuo kito. Dar iš evangelisto Mato pavyzdžio matome, kad Kristaus pasiuntiniai ne tik skelbia Žodį, bet per jį gydo ir kūną. Tikėjimas ir malda išgelbės ligonį, o jei jis bus nusikaltęs, bus atleistos ir nuodėmės.

1992-02-11 popiežius Jonas Paulius II įsteigė ligonių dieną, kuri pradžią gavo Lurdo šventovėje 1993 m. Ši diena yra puiki proga išreikšti solidarumą šeimoms, slaugančioms ligonius. Pasaulyje ligų procentas didėja ir dėl įvairių priežasčių: alkoholizmo, narkomanijos, streso, vienatvės, ypač vienatvės, kuri daug aštriau jaučiama išsivysčiusiuose kraštuose. Prelegentas pažymėjo, kad Bažnyčios mokymas apie gyvybės šventumą nesikeičia, o jos (Bažnyčios) dokumentuose pabrėžiama, kad žmogaus gyvybė turi būti absoliučiai gerbiama ir saugojama. Dievas skyrė žmogui didį uždavinį – išsaugoti gyvybę, todėl bet koks gyvybės sunaikinimas – abortai, autonazija – yra sunkus nusikaltimas. Visos valstybės privalo gerbti ir ginti žmogaus teisę gyventi; nesirūpinant pačiu silpniausiu gali sugriūti valstybės pamatai.

Mūsų amžiaus rykštė – aids, ateinanti per palaidus lytinius santykius, narkomanija, kuriai neturi būti jokio gailesčio, alkoholizmas. Jei nesuformuota (šeimoje) ar nesusiformavusi tikėjimo ir vertybių sistema, lengvai grimztama į šį liūną. Tėvas Kazimieras pabrėžė, kad Bažnyčios moralinis mokymas griežtai atmeta bet kokį pateisinimą ar kompromisą, nes visa tai naikina žmogaus sielą ir kūną. Katalikų Bažnyčia nuo pat pradžios įsipareigojo kovoti su aids, šis didelis darbas skirtas ir ligonių šeimoms, teikiant paslaugas gyvybės naudai. Dabartinė demografinė padėtis taip pat yra kritiška, nes 51 šalis jau eina išnykimo keliu ir neatgims, procesas prasidėjęs dar 7-ajame XX a. dešimtmetyje. Todėl Bažnyčios misija – nešti išganymą visoms tautoms, tai lyg grandinė: ligonis- sveikata- kūnas – siela,- kalbėjo prelegentas, apibendrindamas homilijos mintis ir padėkodamas Dievui, kad šiandien kartu su medikais ir slaugytojais galime dirbti ir melsti sveikatos ligoniams. Telaimina, stiprina ir gydo visus mus atpirkęs Kristus.

Bazilikos klebonas A.Šidlauskas MIC sveikindamas susirinkusius į šv.Mišias paprašė, kad palaimintasis užtartų visus danguje šiandien meldžiantis už medikus ir visus slaugytojus. Malda testiprina piligrimus iš Vilkaviškio, Virbalio, Alvito, Vilniaus ir Kauno parapijų; kreipėsi klebonas ir į Marijos radijo klausytojus, kviesdamas melstis kartu su Marijampolės bazilikos tikinčiaisiais.

Šv. Mišioms vadovaujantis vyskupas R.Norvila taip pat sveikino visus susirinkusius, kvietė kreiptis į palaimintąjį prašant jo užtarimo, melstis už ligonius ir jiems patarnaujančius, gydančius bei globojančius.

Homiliją, kurios pagrindinė mintis taip pat buvo skirta gyvybės išsaugojimui, sakė monsinjoras Vincas Jalinskas. Gerbiamas kunigas jautriai ir emocingai, papildydamas gyvais pavyzdžiais iš savo praktikos, kreipėsi į tikinčiuosius kviesdamas visus būti gyvybės advokatais, nes Lietuvoje per daug nekalto kraujo nuteka Nemunu. Retoriškai klausė, kodėl medikai negina tos gyvybės, kuri šaukiasi (iš įsčių) paukščio balsu į gyvenimą. Mes dūstame, kad nevertiname Viešpaties duotos malonės – gimdyti gyvybę. Šis klausimas visiems turi rūpėti, ne turtai, gyvenimo išorė, atrodymas, bet gyvybė turi rūpėti; daug yra apsaugančių įvairių organizacijų, o kur gyvybę apsauganti organizacija? Baigdamas homiliją monsinjoras visus kvietė priglausti prie savo širdies tuos, kurie dirba šitą judošiaus darbą, tuos, kurie naikina gyvybę, priglausti ir melstis už juos.

Šv.Mišiose giedojo Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedros choras.

 

Palaimintojo J.Matulaičio draugijos Marijampolės skyriaus vadovė Vida Mickuvienė

aukštyn