Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC diena Marijampolėje 2013 01 27
Paskelbta: 2013-02-03 13:03:22

Viešpatie! Tikiu į visa tai, ką esi apreiškęs.
(J.M.)

Sausio 27 dieną Marijampolėje, tėvų marijonų, Vargdienių seserų ir Palaimintojo J.Matulaičio draugijos rūpesčiu, buvo iškilmingai paminėtos palaimintojo Jurgio Matulaičio 86 – osios mirties, arba gimimo dangui, metinės. Švenčiant šią datą Draugijos nariai bei tikintieji buvo pakviesti į tradicinį, jau šeštąjį, renginį – metinę konferenciją, šį kartą skirtą Tikėjimo metams. Į Marijampolės Dramos teatro salę suėjo, suvažiavo žmonės iš 20 – ties draugijos skyrių. Džiaugėmės, kad mūsų tarpe buvo ne tik draugijos nariai, bet ir daug marijampoliečių, svečių iš Pasvalio, Kauno, Vilniaus parapijų bei įvairių organizacijų ir judėjimų. Įnešus draugijos vėliavą, pagiedojus draugijos giesmę „ Kur tiesias lygos lankos“, konferencijos vedėjai, draugijos tarybos pirmininkas Vitas Buškevičius ir sesuo Onutė Petraškaitė MVS, po įžanginio žodžio pakvietė vyskupą emeritą Juozą Žemaitį MIC pradėti renginį malda.

Konferenciją sveikino Marijampolės savivaldybės meras V.Brazys, jis pažymėjo, kad Draugijos darbas dažnai nematomas, bet turi gilią prasmę. Pasidžiaugė, kad Palaimintasis gimė šiame krašte, kvietė melstis, kad metai būtų geresni, kad stiprėtų tikėjimas ir gerėtų mūsų valstybė. Draugijos globėjas Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos Lietuvos vikariato vyresnysis kun. dr. Vytautas Brilius MIC pabrėžė, kad atėjusieji pagerbti tėvą Jurgį yra vienijami Palaimintojo dvasios, o šiandien būtina prisiminti, kad tuo metu kunigas Matulaitis mokėjo pažvelgti į Bažnyčią per žmogų, pamatė tikinčiuosius jų kasdienybėje, darbuose ir šeimose, o taip pat surado kelią, kaip į tą kasdienybę atnešti Dievo buvimą. Jis pirmasis pakvietė pasauliečius bendrauti ir dirbti kartu su Bažnyčia, mokė keisti pasaulį socialine prasme. Baigdamas sveikinimo žodį prelegentas pažadėjo ir pakvietė visus melstis per Šv.Mišias, kad Palaimintojo atnešta dvasia žydėtų ir klestėtų.

Pagrindinį pranešimą – Katechezę Tikėjimo metams - skaitė Apaštališkais Nuncijus J.E. arkiv. Luigi Bonazzi. Įžangoje Nuncijus prisipažino, kad yra didelis Palaimintojo, o tuo pačiu ir Jo draugijos mylėtojas. Kad dažnai bendrauja su Palaimintuoju Jo koplyčioje Vilniuje, kur, žvelgdamas į Jo (Palaimintojo) paveikslą, išmoko su tėvu Jurgiu kalbėtis ir giliau suvokė pasirinktąją gyvenimo ir darbo kryptį – nugalėti blogį gerumu. Kalbėdamas apie Tikėjimo metus Arkivyskupas teigė ir klausė susirinkusiųjų, kaip kiekvienas išgyvename šį ypatingą reiškinį. Ragindamas kiekvieną dieną su tikėjimu giliai melstis, ieškoti Dievo visame kame, pasitikrinant, ar tikrai suvokiu, kad Dievas visada yra su manimi, priminė mums Palaimintojo mintis: Visame kame Dievo ieškoti, viską didesnei Dievo garbei daryti, į viską Dievo dvasią įnešti ir viską ja perimti... Cituodamas Palaimintąjį J.E. mums tarsi priminė, kad Dievas kiekvieną valandą, kiekvieną minutę yra su mumis, mes galime užmiršti, atsitolinti nuo Jo, bet Jis - niekada; Dievas visada veikia reikiamu momentu. Mes turime dažniau kalbėtis su Dievu, klausti, ką nori mums pasakyti, ar kokia žinia yra mums siunčiama. Jei tikime, kad Dievas yra meilė, tai ir visa, ką Jis mums siunčia, yra iš meilės mums. Dėkoti turime Dievui už gerus dalykus, bet dvigubai dėkoti reiktų už skaudžius, negerus dalykus. Tik taip galime būti su Dievu, kuris pasidalina mūsų skausmą. Todėl kiekvieną dieną su tikėjimu turime prašyti, kad mumyse augtų tikėjimo dovana, prašyti per Palaimintojo užtarimą, kad jis mums padėtų turėti gyvą, tvirtą tikėjimą. Pranešėjas priminė ir popiežiaus Benedikto XVI-ojo patarimą, kaip išgyventi gyvąjį tikėjimą; tai trys pagrindiniai dalykai: kalbėtis su Jėzumi maldoje; susitikti Jį tame, kuris stokoja ar vargsta; klausytis Jėzaus per Evangeliją. Kiekvieną dimensiją Apaštališkais Nuncijus plačiai su pavyzdžiais išaiškino, pabaigoje apibendrindamas, kad tas, kuris gyvena su Dievu, niekada nėra vienišas; jo namai apgyvendinti, jis savo darbus nudirba draugijoje, Dievas jį pakvietė dirbti dviese, bet kartu ir suteikė laisvę pasirinkti.

Po konferencijos visi rinkosi į Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo baziliką, kurioje prieš šv. Mišias Vargdienių seserys padėjo susitelkti vadovaudamos maldos pusvalandžiui prie Palaimintojo relikvijų.

Šv. Mišioms vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Drauge koncelebravo Nuncijus arkiv. Luigi Bonazzi, vietos vyskupas Rimantas Norvila, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC bei gausus kunigų būrys.


Homiliją sakė vyskupas J.Kauneckas, kuris primindamas tos dienos skaitinius kalbėjo apie, kad ši diena yra ypatinga šventė, nes švenčiame P.J.Matulaičio gyvenimą, palaimintą gyvenimą; meldžiame ir dėkojame Dievui už tėvą Jurgį. Homiletas akcentavo Palaimintojo pastangas vaduoti žmogų iš blogio, vaduoti ne prievarta, ne jėga, o tik gerumu; tokiam pasiryžimui reikėjo šventojo kantrybės, Jėzaus kantrybės Palaimintajam reikėjo nuolat.

Vyskupas linkėjo, kad palaimintojo pavyzdys, jo gyvas, nenugalimas tikėjimas, meilė ir teisingumas būtų gyvu liudijimu mums, kurie siekiame blogį nugalėti gerumu. Baigdamas homiliją pakvietė Palaimintajam užtariant melsti tikėjimo visai mūsų tautai.

Po šv. Mišių, pasimeldę prie palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų, Draugijos atstovai ir svečiai rinkosi Agapėn dramos teatre, o po to salėje buvo apžvelgti skyrių nuveikti darbai ir išklausyti liudijimai: apie išgijimus, dvasinius ir fizinius, apie palaimą, išgyvenamą bendruomenės susirinkimuose, apie dvasinį ryšį, susibūrus į draugiją. Po liudijimų Marijampolės kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis Sūduvietis (vadovai Aušra ir Remigijus Morkūnai) atliko meninę programą „Dėkoju Tau, Dieve...“.

Baigiamąją maldą ir palaiminimą teikė Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas kunigas Andrius Šidlauskas MIC. Skirstėmės žinodami, kad mus vienija ir jungia Palaimintasis, Jo gyvenimo pavyzdys ir mintys, raginančios mylėti Dievą, nuoširdžiai Jam dėkoti, melstis ir dirbti.


Vida Mickuvienė, Palaimintojo J.Matulaičio draugijos
Marijampolės skyriaus vadovė

 

aukštyn