Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI. PIRMOJI DIENA (07 07)
Paskelbta: 2019-07-07 22:55:34

Prasidėjo Didžioji Palaimintojo atlaidų savaitė

Padėkos diena. Liepos 7 d. 12 val. Šv. Mišiomis Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje prasidėjo Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai, kurie tęsis iki liepos 14 d. Gausiai susirinkę maldininkai dėkojo Dievui už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones ir meldė jo paskelbimo šventuoju, tradiciškai buvo meldžiamasi už šeimas, už ligonius, vargstančius, kenčiančius, kaip ir skaitytoje Šv. Rašto ištraukoje Jėzus, siųsdamas į pasaulį 72 mokinius, liepia jiems gydyti ligonius.

Šv. Mišias celebravo bazilikos klebonas Andrius Šidlauskas MIC, giedojo parapijos choras (vargonininkė Alma Sakalauskienė). Homilijoje klebonas apmąstė maldos reikalingumą, vietą ir įtaką žmogaus gyvenime. Meldžiame Dievą, ieškome Palaimintojo užtarimo tada, kai mums blogai, kai ištinka nesveikata ar nelaimė. Turime daug liudijimų apie stebuklingus išgijimus, suprantame, kad Dievas daro stebuklus ir šiandien. Tačiau dažnai girdime ir klausimus, kodėl Dievas mūsų neišklauso, nors žinome, kad tikra nuoširdi malda yra girdima, kad esame išklausomi, o patyręs Dievo veikimą žmogus žino, kad tikra malda gelbsti. Turėtume nepamiršti, kad gauta malonė nėra amžina, ji laikina, tik Dievo karalystė, kur bus įrašyti mūsų vardai Danguje, amžina. Nes mes esame Dievo vaikai, jais tapome per krikštą, todėl džiaukimės tuo ir melskimės dėkodami Sutvėrėjui.

Po šv. Mišių bazilikoje prie pal. Jurgio altoriaus buvo skaitomi dvasinius ir fizinius pagijimus patyrusių žmonių liudijimai. Šiais metais buvo nemažai liudijimų: 9 asmenys, patyrę įvairius išgijimus ir malones, dėkojo Dievui, buvo sudėtos ir pašventintos 5 naujos votos prie Palaimintojo altoriaus, padėkos ženklas už patirtas malones; tai Laimučio Murausko bei Aldonos-Marijos Dabašinskienės iš Alytaus, šeimos iš Panevėžio, Punsko PJM draugijos ir Marijampolės bazilikos PJM draugijos.

Pasibaigus pamaldoms, visi susirinkusieji buvo kviečiami apžiūrėti ekspoziciją pal. Jurgio Matulaičio muziejuje, vienuolyno kiemelyje vyko agapė. Taip pat norintieji galėjo vykti Gailestingumo vainikėlio maldai į koplyčią pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje.

Rytoj, liepos 8 d., atlaiduose – visuomenės gėriui tarnaujančiųjų diena. Melsimės už Caritas, Maltos ordino, Kolpingo draugijos narius ir visus socialinius darbuotojus bei savanorius, Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų bendro gėrio tarnybų darbuotojus. Į Baziliką atvyks Alytaus dekanato tikintieji, kartu su jais abiejų Alytaus, Rumbonių, Santaikos palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai. 11 val. bazilikoje vyks katechezė, kurioje kalbės Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos vadovas, „Artumos“ žurnalo redaktorius, diakonas, Darius Chmieliauskas. 12 val bus aukojamos pagrindinės atlaidų dienos šv. Mišios, prieš jas bus meldžiamasi Rožinio malda.

Vida Mickuvienė, palaimintojo J. Matulaičio draugijos
Marijampolės skyriaus vadovė

 

 Daugiau nuotraukų rasite facebook paskyroje

 

 

 


 

aukštyn