Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI. KETVIRTOJI DIENA (07 10)
Paskelbta: 2019-07-10 23:40:55

Galia ateina iš Dievo...
Švietimo ir žiniasklaidos diena

Liepos 10 d. – ketvirtoji pal. Jurgio Matulaičio MIC atlaidų diena. Melstasi už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus. Baziliką pripildė gausus būrys maldininkų iš Šakių dekanato, kuriuos lydėjo miesto meras Edgaras Pilypaitis. Šv. Mišių metu giedojo Šakių parapijos choras vadovaujamas Birutės Gurskienės.

Nuo 11 val. vyko katechezė, kurią skelbė naujasis Sasnavos klebonas Linas Baltrušaitis. Buvo apmąstyta pašaukimo tema, susirinkusieji buvo pakviesti ypatingai melstis už tuos, kurie yra pašaukti mokyti ir skelbti, ugdyti ir vesti – už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus. Kunigas Linas, socialinių mokslų licenciatas, dalinosi įžvalgomis apie tai, ką šiais laikais reiškia būti mokytoju, lyderiu ir tiesos nešėju, ką reiškia tikėti, gyventi ir dalintis autentiška žinia, plaukiančia iš Dievo. Šios dienos pašauktieji turi ypatingą pašaukimą, nes visi turi ir naudojasi tam tikra valdžia ir galia. Turime vadovauti žmonėms, o tai būtina daryti su meile. Visi, kurie valdo ar turi galią, privalo eiti su Dievo vardu, išsižadėjus Dievo, galia netenka savo prasmės. Valdžia ir galia duodama tam, kad pasirūpintume mažaisiais. Į tai iš karto atkreipė dėmesį Popiežius Pranciškus, nes Jis labai gerai pažinojo skurdą, socialinę nelygybę, pasaulyje viešpataujančią neteisybę. Kiekvienas verslininkas pirmiausiai turėtų rūpintis savo darbininkais, o ne gaunamu pelnu. Labai dažnai pamirštama, kad „ten, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“. Bažnyčia šiandien taip pat yra kaip ta „mažoji kaimenė“, ji taip pat mažėja ir traukiasi, todėl turime budėti, naudotis savo valdžia ir galia, dar aktyviau piliečiai turėtų burtis į grupes ir jau kaip bendruomenės turėtų galią keisti aplinką. Lyderystė svarbi kiekvienoje bendruomenėje, jose ugdomi lyderiai, kaip ir mokyklose. Valdymas ir vadovavimas be meilės ir nusižeminimo, nuolankumo neįmanomas. Kiekvienas eidamas vadovauti pirmiausia turi paklausti savęs: ar aš myliu savo tautą? Ar esu nusižeminęs ir nuolankus? Nuo mūsų santykio su šalia esančiu žmogumi ir priklausys, koks bus pasaulis. Todėl melskimės kad vadovaujantys naudotųsi valdžia ir galia su meile, o svarbiausia,- mylėtų Viešpatį Dievą.

Vėliau visi susirinkusieji prašė Švč. M. Marijos užtarimo rožinio maldos metu. Po Rožinio maldos Marijos radijo direktorius kunigas Saulius Bužauskas maloniai kreipėsi į tikinčiuosius dėkodamas už jų pagalbą ir aukas, nes ši stotis yra išlaikoma tik iš mūsų aukų, o yra labai reikalinga visiems; laidų klauso net netikintieji ir yra daug atvejų, kai jie atsiverčia į katalikybę. Mūsų maldos ir aukos padeda atlikti kilnią misiją ir duoda gražių vaisių.

Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, drauge koncelebravo būrys kunigų. Homilijoje kunigas Linas Baltrušaitis, primindamas katechezėje pasakytas mintis apie meilę ir bendruomeninį gyvenimą bei skaitytoje Evangelijos ištraukoje siųstų į pasaulį mokinių paskirtį, kalbėjo, kad ir mes esame kaip tie mokiniai ir mes turime eiti į pasaulį su Jo žinia. Pjūtis didelė, o Jėzaus žinia negali palaukti. Mes, nūdienos krikščionys, esame kaip tie fariziejai, kurie netapdavo bendruomene. Jėzus ragina mokinius atgaivinti bendruomenes, mokiniai gali ir turi pasiimti su savimi Ramybę, pasikliauti žmonėmis, valgyti su jais prie vieno stalo ir taip kartu įveikti nesėkmes. Apibendrindamas homiliją kunigas Linas priminė palaimintojo Jurgio Matulaičio socialinę veiklą, jo požiūrį į kiekvieną alkstantį, vargstantį, pakvietė mus būti bendruomene, būti tais mokiniais, kuriuos Jėzus siuntė į pasaulį, būti pjūtyje.

Visuotinėje maldoje užtariant Palaimintajam meldėmės už naująjį Nuncijų Lietuvoje, už Tėvynę, už visus mokytojus, katechetus, švietimo ir žiniasklaidos darbuotojus prašydami malonės, kad jie noriai ir uoliai vykdytų savo pareigas, skelbtų Viešpaties žodį, mokytųsi ir semtųsi stiprybės iš Dieviškosios malonės turtų.

Po pamaldų gausi tikinčiųjų grupė, tarp kurių buvo ir piligrimai iš Panevėžio bei Kauno, išvyko Gailestingumo vainikėlio maldai į koplyčią pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje. Ši diena baigėsi, o rytoj, liepos 11 d., ketvirtadienį pal. Jurgio Matulaičio atlaidų oktavoje – maldos už kunigus ir pašvęstuosius diena. Katechezėje apie esminį kunigo ir vienuolio pašaukimą – pasaulyje būti Pervertos Jėzaus Širdies žmogumi – susimąstyti kvies kun. egz. lic. Arvydas Jakušovas.

Jau dabar kviečiame į penktadienio 18 v. šv. Mišias už kenčiančius nuo priklausomybių ir jų šeimos narius. Dalyvaus ir nuo 19 val. išgydymo pamaldas ves kunigas Kęstutis Dvareckas, priklausomų asmenų reabilitacijos ir reintegracijos bendruomenės „Aš esu“ įkūrėjas.

Vida Mickuvienė, palaimintojo J. Matulaičio draugijos
Marijampolės skyriaus vadovė

 

Daugiau nuotraukų rasite facebook paskyroje

aukštyn