Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Maldų devyndienis už šeimas
Paskelbta: 2020-05-16 10:23:17

Pirmoji diena. Palaimos visoms šeimoms.

 

Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena: aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. (Jn 17, 21-23)

 

Dėkodami Dievui už šeimų gėrį iš Santuokos sakramento ir malones iš Šeimų Karalienės Švč. Mergelės Marijos, šiandien meldžiame už mūsų artimųjų ir visas šeimas, prašydami santarvės, Dievo globos darbuose ir materialinės gerovės, darnos ir vienybės, buvimo kartu darbuose ir laisvalaikiu, taikos ir malonės santykiuose su žmonėmis. Prašome ... (galima pasakyti savo intenciją).

Tėve mūsų...

Sveika, Marija...

Garbė Dievui...

 

Malda

Gerasis, maloningasis Dieve, visa širdimi dėkojame už Tavo globą ir palaimą, gailestingumą, apsaugą ir visas malones, kuriomis dosniai laimini žmonių šeimas. Tavo malone šeimos pačios tampa žmogiškos šilumos, atleidimo ir meilės skleidėjomis žemėje. Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir šventajam Juozapui užtariant, karštai prašome visoms šeimoms paguodos ir stiprybės, meilės, vienybės ir visų reikalingų malonių, o pabaigusius žemiškąją kelionę visus žmones nuvesti į amžinai laimingų Tavo vaikų šeimą Danguje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

 

Antroji diena. Už ligonius.

 

Ištiko ką iš jūsų nelaimė? Tesimeldžia. Kas nors džiaugiasi? Tegul gieda. Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda. (Jok 5, 13-16)

 

Dėkodami Dievui už šeimų gėrį iš Santuokos sakramento ir malones iš Šeimų Karalienės Švč. Mergelės Marijos, šiandien meldžiame už ligonius mūsų šeimose, prašydami jiems sveikatos, dvasios giedrumo ir stiprybės, o visiems jais besirūpinantiems – ištvermės ir kantrybės. Prašome ... (galima pasakyti savo intenciją).

Tėve mūsų...

Sveika, Marija...

Garbė Dievui...

 

Malda

Gerasis, maloningasis Dieve, visa širdimi dėkojame už Tavo globą ir palaimą, gailestingumą, apsaugą ir visas malones, kuriomis dosniai laimini žmonių šeimas. Tavo malone šeimos pačios tampa žmogiškos šilumos, atleidimo ir meilės skleidėjomis žemėje. Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir šventajam Juozapui užtariant, karštai prašome visoms šeimoms paguodos ir stiprybės, meilės, vienybės ir visų reikalingų malonių, o pabaigusius žemiškąją kelionę visus žmones nuvesti į amžinai laimingų Tavo vaikų šeimą Danguje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

 

Trečioji diena. Apsaugos nuo priklausomybių ir pikto.

 

Tariau širdyje: ,,Puiku! Leisiu sau mėgautis malonumais. Paragauk malonumų!" Bet, tikėk manimi, ir tai buvo trapus rūkas. Sumaniau ištirti, kaip paskatinti savo kūną vynu, nors mano širdis ir buvo užsiėmusi išmintimi; ryžausi atsiduoti kvailystei, norėdamas suprasti, ar gera tai mirtingiesiems daryti per jų keleto dienų gyvenimą po dangumi. (Koh 1, 1.3)

Vargas tau, šalie, kurios karalius yra jauniklis, kurios didžiūnai pradeda puotauti ryto metą! Laiminga tu, šalie, kurios karalius yra iš kilmingųjų, kurios didžiūnai puotauja tinkamu laiku santūriai, ne kaip girtuokliai! (Koh 10, 16-17)

 

Dėkodami Dievui už šeimų gėrį iš Santuokos sakramento ir malones iš Šeimų Karalienės Švč. Mergelės Marijos, šiandien meldžiame visoms šeimoms blaivybės, išsivadavimo ar apsaugos nuo kitų priklausomybių ir Dangaus apsaugos nuo blogų žmonių bei įtakų. Vaikams meldžiame Angelų ir šventųjų globėjų apsaugos nuo suklaidinimų, kad jie visuomet pasiliktų vienybėje su šeima ir jos saugomi. Prašome ... (galima pasakyti savo intenciją).

Tėve mūsų...

Sveika, Marija...

Garbė Dievui...

 

Malda

Gerasis, maloningasis Dieve, visa širdimi dėkojame už Tavo globą ir palaimą, gailestingumą, apsaugą ir visas malones, kuriomis dosniai laimini žmonių šeimas. Tavo malone šeimos pačios tampa žmogiškos šilumos, atleidimo ir meilės skleidėjomis žemėje. Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir šventajam Juozapui užtariant, karštai prašome visoms šeimoms paguodos ir stiprybės, meilės, vienybės ir visų reikalingų malonių, o pabaigusius žemiškąją kelionę visus žmones nuvesti į amžinai laimingų Tavo vaikų šeimą Danguje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

 

Ketvirtoji diena. Vaikų malonės.

 

Laimingas esi, kad Dievo bijaisi, kad laikais jo parodyto kelio! Savo darbo vaisiais maitinsies, būsi laimingas ir pertekęs visko. Tavoji žmona – kaip vyno medis derlingas – apie namų židinį suksis, vaikai – kaip jaunos alyvų šakelės – susės aplink stalą. Telaimina Dievas tave nuo Siono, kad regėtum vaikus ir vaikaičius. Ramybė teesie Izraeliui! (Ps 128, 1-3, 5a-6)

 

Dėkodami Dievui už šeimų gėrį iš Santuokos sakramento ir malones iš Šeimų Karalienės Švč. Mergelės Marijos, šiandien meldžiame malonės visoms šeimoms susilaukti vaikelių, Švenčiausios Mergelės Marijos globos besilaukiančioms motinoms, kad galėtų džiaugtis sveikais, gerais ir laimingais vaikeliais. Prašome ... (galima pasakyti savo intenciją).

Tėve mūsų...

Sveika, Marija...

Garbė Dievui...

 

Malda

Gerasis, maloningasis Dieve, visa širdimi dėkojame už Tavo globą ir palaimą, gailestingumą, apsaugą ir visas malones, kuriomis dosniai laimini žmonių šeimas. Tavo malone šeimos pačios tampa žmogiškos šilumos, atleidimo ir meilės skleidėjomis žemėje. Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir šventajam Juozapui užtariant, karštai prašome visoms šeimoms paguodos ir stiprybės, meilės, vienybės ir visų reikalingų malonių, o pabaigusius žemiškąją kelionę visus žmones nuvesti į amžinai laimingų Tavo vaikų šeimą Danguje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

 

Penktoji diena. Už šeimų jaunimą.

 

(Išmintis – gyvenimo draugė). Tad nutariau parsivesti ją į namus kaip draugę, nes žinojau, kad ji gerai man patars ir padrąsins mane ištikus rūpesčiams bei širdgėlai. Per ją manimi minios gėrėsis ir būsiu gerbiamas seniūnų, nors esu tik jaunuolis. Parėjęs namo, rasiu joje ramybę, nes su ja bendraujant negali jausti kartėlio, gyvenant su ja nėra širdgėlos, o veikiau tik linksmumas ir džiaugsmas. (Išm. 8, 9-10. 16)

 

 

Dėkodami Dievui už šeimų gėrį iš Santuokos sakramento ir malones iš Šeimų Karalienės Švč. Mergelės Marijos, šiandien meldžiame tikėjimo ir atsivertimo malonės bręstančiam jaunimui, išminties surasti ir atpažinti tinkamą gyvenimo draugą, rimtai subręsti krikščioniškai šeimai. Prašome ... (galima pasakyti savo intenciją).

Tėve mūsų...

Sveika, Marija...

Garbė Dievui...

 

Malda

Gerasis, maloningasis Dieve, visa širdimi dėkojame už Tavo globą ir palaimą, gailestingumą, apsaugą ir visas malones, kuriomis dosniai laimini žmonių šeimas. Tavo malone šeimos pačios tampa žmogiškos šilumos, atleidimo ir meilės skleidėjomis žemėje. Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir šventajam Juozapui užtariant, karštai prašome visoms šeimoms paguodos ir stiprybės, meilės, vienybės ir visų reikalingų malonių, o pabaigusius žemiškąją kelionę visus žmones nuvesti į amžinai laimingų Tavo vaikų šeimą Danguje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

 

Šeštoji diena. Paguodos netekus artimųjų.

 

Aš manau, jog šio laiko kentėjimai negali lygintis su būsimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta. Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Mat kūrinija buvo pajungta tuštybei, – ne savo noru, bet pavergėjo valia, – su viltimi, kad ir pati kūrinija bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina. Ir ne tik ji, bet ir mes patys dejuojame, laukdami įvaikinimo ir mūsų kūno atpirkimo. Tuo tarpu mes esame išgelbėti viltimi. (Rom 8, 18 – 24 a)

 

Dėkodami Dievui už šeimų gėrį iš Santuokos sakramento ir malones iš Šeimų Karalienės Švč. Mergelės Marijos, šiandien meldžiame už šeimas, netekusias brangių artimųjų, prašydami gyviesiems Dangaus paguodos, vilties ir gyvenimo prasmės pajautimo, kad stiprybę ir viltį rastų tikėjime ir Dievo artume. Prašome ... (galima pasakyti savo intenciją).

Tėve mūsų...

Sveika, Marija...

Garbė Dievui...

 

Malda

Gerasis, maloningasis Dieve, visa širdimi dėkojame už Tavo globą ir palaimą, gailestingumą, apsaugą ir visas malones, kuriomis dosniai laimini žmonių šeimas. Tavo malone šeimos pačios tampa žmogiškos šilumos, atleidimo ir meilės skleidėjomis žemėje. Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir šventajam Juozapui užtariant, karštai prašome visoms šeimoms paguodos ir stiprybės, meilės, vienybės ir visų reikalingų malonių, o pabaigusius žemiškąją kelionę visus žmones nuvesti į amžinai laimingų Tavo vaikų šeimą Danguje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

 

Septintoji diena. Už emigracijos paliestas šeimas.

 

Jozuė pasišaukė žmones ir jiems tarė: ,,Jūs laikėtės visko, ką Viešpaties tarnas Mozė jums įsakė. Jūs lig šios dienos ištikimai laikėtės Viešpaties, savo Dievo, įsakymo. Dabar, kai Viešpats, jūsų Dievas, yra suteikęs, kaip buvo pažadėjęs, ramybę jūsų giminėms, gręžkitės ir eikite į savo palapines, į savo nuosavybės kraštą, kurį Viešpaties tarnas Mozė davė jums anapus Jordano. Tik labai rūpinkitės laikytis įsakymo ir Mokymo, kurį Viešpaties tarnas Mozė davė jums anapus Jordano, mylėti Viešpatį, savo Dievą, eiti visais jo keliais, laikytis jo įsakymų, nesitraukti nuo jo ir tarnauti jam visa savo širdimi ir visa savo siela." (Joz 22, 1-5)

 

Dėkodami Dievui už šeimų gėrį iš Santuokos sakramento ir malones iš Šeimų Karalienės Švč. Mergelės Marijos, šiandien meldžiame už šeimas, gerovės ir laimės ieškančias kituose kraštuose. Prašome, kad gyvenantys Tėvynėje rastų sprendimus, leidžiančius joje pasilikti, o išvykusieji patirtų Dangaus globą ir palaimą, gautų darbus ir išlaikytų šeimas, kad suaugusieji išlaikytų meilę ir ištikimybę, o vaikai būtų saugūs, globojami ir mylimi. Prašome ... (galima pasakyti savo intenciją).

 

Tėve mūsų...

Sveika, Marija...

Garbė Dievui...

 

Malda

Gerasis, maloningasis Dieve, visa širdimi dėkojame už Tavo globą ir palaimą, gailestingumą, apsaugą ir visas malones, kuriomis dosniai laimini žmonių šeimas. Tavo malone šeimos pačios tampa žmogiškos šilumos, atleidimo ir meilės skleidėjomis žemėje. Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir šventajam Juozapui užtariant, karštai prašome visoms šeimoms paguodos ir stiprybės, meilės, vienybės ir visų reikalingų malonių, o pabaigusius žemiškąją kelionę visus žmones nuvesti į amžinai laimingų Tavo vaikų šeimą Danguje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

 

Aštuntoji diena. Už senelius.

 

Vaikams Dievas liepė godot savo tėvą ir motinos nuomonę reikiamai gerbti. Kas tėvą godoja – sau nuodėmes dildo. Kas motiną gerbia, tas lobį sau krauna. Kas tėvą godoja – vaikais savo džiaugsis; kada besimelstų, jis bus išklausytas. Kas tėvą godoja – gyvens ilgą amžių. Kas motiną gerbia – tas Dievą pagerbia. Sūnau, savo tėvo garbės nepažemink! Kol gyvas jis – niekad tu jo nenuliūdink! Nors kartais jam protas silpnėti pradėtų, tu jo nepalik, nepaniekink, kol gyvas! Užuojautos tėvui neleista užmiršti: ji bus įskaityta už tavo kaltybes. (Sir 3, 2-6. 12-14)

 

Dėkodami Dievui už šeimų gėrį iš Santuokos sakramento ir malones iš Šeimų Karalienės Švč. Mergelės Marijos, šiandien meldžiame už tėvus ir senelius, kad užauginę vaikus ir sulaukę anūkų, džiaugtųsi gyvenimu, vienybe su vaikais, jų meile ir globa iki mirties. Prašome ... (galima pasakyti savo intenciją).

Tėve mūsų...

Sveika, Marija...

Garbė Dievui...

 

Malda

Gerasis, maloningasis Dieve, visa širdimi dėkojame už Tavo globą ir palaimą, gailestingumą, apsaugą ir visas malones, kuriomis dosniai laimini žmonių šeimas. Tavo malone šeimos pačios tampa žmogiškos šilumos, atleidimo ir meilės skleidėjomis žemėje. Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir šventajam Juozapui užtariant, karštai prašome visoms šeimoms paguodos ir stiprybės, meilės, vienybės ir visų reikalingų malonių, o pabaigusius žemiškąją kelionę visus žmones nuvesti į amžinai laimingų Tavo vaikų šeimą Danguje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

 

Devintoji diena. Prašant ištikimybės, susitaikymo ir vienybės.

 

Teišsilaiko brolių meilė. Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie, patys to nežinodami, buvo priėmę viešnagėn angelus. Prisiminkite kalinius, tarsi patys būtumėte kaliniai, prisiminkite skriaudžiamuosius, nes patys tebesate kūne. Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. O ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs: Niekad aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. (Žyd 13, 1-5)

 

Dėkodami Dievui už šeimų gėrį iš Santuokos sakramento ir malones iš Šeimų Karalienės Švč. Mergelės Marijos, šiandien meldžiame už pažeistas neištikimybės, besivaidijančias ir išsiskyrusias šeimas, kad prisiminę laisvu ir apgalvotu apsisprendimu duotą priesaiką, dėl vaikų gėrio ir savo garbingumo nugalėtų visas kliūtis ir vėl pajėgtų dalintis pasiaukojimu ir meile. Prašome ...  (galima pasakyti savo intenciją).

 

Tėve mūsų...

Sveika, Marija...

Garbė Dievui...

 

Malda

Gerasis, maloningasis Dieve, visa širdimi dėkojame už Tavo globą ir palaimą, gailestingumą, apsaugą ir visas malones, kuriomis dosniai laimini žmonių šeimas. Tavo malone šeimos pačios tampa žmogiškos šilumos, atleidimo ir meilės skleidėjomis žemėje. Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir šventajam Juozapui užtariant, karštai prašome visoms šeimoms paguodos ir stiprybės, meilės, vienybės ir visų reikalingų malonių, o pabaigusius žemiškąją kelionę visus žmones nuvesti į amžinai laimingų Tavo vaikų šeimą Danguje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

 

 

 

aukštyn